Hiroshima: Shukkei-en Garden and Hiroshima Castle

I visit Hiroshima Castle and Shukkei-en garden!

Music Credits:

Chillhop Essentials
Mono-Massive – Attila